Gujarati Meaning of 'file'

Meaning of 'file'

 • ફાઈલ
 • કાનસ ફાઈલ કરવું
 • દાખલ કરવું
 • દફતરે કરવું

Related Phrases

 • File cover ફાઈલ કવર
 • File category ફાઈલ શ્રેણી
 • Master file મુખ્ય ફાઈલ
 • Tickler file system ટિકલર ફાઇલ પદ્ધતિ
 • File bureau 1. ફાઈલ બ્યૂરો    2. ફાઈલ કાર્યાલય
 • Confidential file 1. ખાનગી ફાઇલ    2. ગોપનીય ફાઇલ
 • Rank-and-file 1. સામાન્ય સૈનિક    2. સામાન્ય માણસ    3. સાધારણ માણસ
 • File class ફાઈલ વર્ગ
 • Clip file ક્લિપ ફાઈલ
 • File register ફાઈલ રજિસ્ટર

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words