Gujarati Meaning of 'fasten'

No direct Gujarati meaning for the English word 'fasten' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • shut - બંધ થવું,  બિડાવું,  છરી,  ચાકુ
  • loose - છૂટું,  મુક્ત,  ઢીલું,  પોચું,  શિથિલ
  • tie - ગાંઠ,  બંધન,  સંબંધ,  મડાગાંઠ,  ગૂંચ
  • firm - પેઢી,  મજબૂત,  મક્કમ,  અડગ,  દૃઢ
  • fix - ઠરાવવું,  નિયત કરવું,  નક્કી કરવું,  સ્થિર કરવું,  સ્થાયી કરવું
  • secure - જામીનગીરેરે આપવી,  સુનિશ્ચિત કરવું,  મેળવવું,  સુરક્ષિત
  • pin - ટાંકણી,  ખૂંટી,  ખીલી

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words