Gujarati Meaning of 'fast'

Meaning of 'fast'

 • ઝડપી
 • જલદ
 • તીવ્ર

Related Phrases

 • Hold fast 1. મજબૂત પકડ    2. દીવાલ સાથે વસ્તુને જડવાનો ચાપડો લાંબો ખીલો ઇત્યાદિ
 • Fast asleep ભરનીંદરમાં
 • Fast friends પાકા મિત્રો
 • Fast pulley સજ્જડ ગરગડી
 • Bed fast પથારીવશ
 • Black fast કઠોર અનશન
 • Fast and loose with 1. ની પ્રત્યે અવારનવાર વર્તન    2. બદલતું રહેતું
 • Relay fast 1. રિલે ઉપવાસ    2. વારાફરતી ઉપવાસ
 • Fast day ધાર્મિક ઉપવાસનો દિવસ
 • Hard and fast 1. નિશ્ચિત    2. અફર

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words