Gujarati Meaning of 'estimate'

No direct Gujarati meaning for the English word 'estimate' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • measure - પગલું,  કાર્યવાહી,  ઉપાય
  • rate - દર,  ભાવ,  વેરો,  કર
  • value - મૂલ્ય,  કિંમત,  ભાવ,  મહત્વ
  • calculate - આંકડા વડે હિસાબ નક્કી કરવો,  અડસટ્ટો કાઢવો,  આંકડા માંડીને શોધી કાઢવું,  હેતપૂર્વક યોજના કરવી,  ગોઠવણી કરવી,  રચવું,  ચોક્કસ ગણતરી વડે ખાતરી કરવી
  • reckoning - દારૂના પીઠાનું આંકડો,  દારૂના વીશીનું બિલ
  • gauge - ગેજ,  માપ,  પરિમાણ માપદર્શક,  માપક
  • gage - બાંયધરી તરીકે આપેલી જામીનગીરી,  ગીરો,  જામીનગીરી વડે બાંધવું કે બંધાવું,  ગીરો મૂકવું,  જામીનગીરી તરીકે સુપરત કરવું,  હોડ કે શરતમાં મૂકવું
  • rating - ઝાટકણી,  તતડાવવું,  નાવિક,  દર-નિર્ધારણ
  • misprize - ધિક્કારવું,  તુચ્છ ગણવું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words