Gujarati Meaning of 'erect'

No direct Gujarati meaning for the English word 'erect' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • build - બાંધકામ કે ચણતર કરવાં,  ઘર, પુલ ઊભું કરવું,  આકાર આપવો,  આધાર રાખવો,  ઢાંચાનો ઘાટ,  આકાર કે પ્રમાણબદ્ધતા
  • building - મકાન,  ઈમારત,  સદન,  ભવન
  • straight - સરળ,  સીધું,  શુદ્ધ,  અમિશ્રિત,  અસલ
  • raise - ઊભું કરવું,  સીધું કરવું,  જગાડવું,  ઊભું કરવું,  બાંધી કાઢવું,  ઉગાડવું,  પેદા કરવું
  • establish - સ્થાપના કરવી,  સ્થાપવું,  સાબિતી કરવું,  સ્થિર થવું,  સ્થિર કરવું
  • construction - બાંધકામ,  રચના,  નિર્માણ,  અન્વય,  અર્થઘટન
  • rear - પાછળનું,  પાછલો ભાગ,  પાલનપોષણ કરવું,  પ્રાણી ઉછેરવું
  • construct - એકસાથે જોડવું,  ઊભું કરવું,  ઘાટ આપવો,  ચણવું,  બાંધવું,  યોજવું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words