Gujarati Meaning of 'draw'

Meaning of 'draw'

 • ખેંચીને હઠાવવું
 • ખેંચી કાઢવું
 • સીંચવું
 • લૉટરીમાં પ્રાપ્ત કરવું
 • અનિર્ણીત રહેવું
 • આલેખન કરવું

Related Phrases

 • Draw on -ના ઉપર આધાર રાખવો
 • Draw oneself up 1. બને તેટલું ઊંચું થવું    2. બને તેટલું અક્કડ થવું
 • Draw up 1. લખી લેવું    2. અમુક સ્થિતિમાં ગોઠવવું    3. તાણ
 • Draw curtain over ઢાંકપિછોડો કરવો
 • To draw the lots ચિઠ્ઠીઓ ઉપાડી નિર્ણય કરવો
 • Draw in 1. ઘટવું    2. ટૂંકું થવું
 • Draw out 1. વગર કારણે લંબાવું    2. નિ:સંકોચપણે વાતચીત કરવું    3. દિવસોનું વધવું
 • Draw the long bow અતિશયોક્તિ કરવી
 • Draw a blank નિષ્ફળ જવું

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words