Gujarati Meaning of 'drag'

No direct Gujarati meaning for the English word 'drag' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • draw - ખેંચીને હઠાવવું,  ખેંચી કાઢવું,  સીંચવું,  લૉટરીમાં પ્રાપ્ત કરવું,  અનિર્ણીત રહેવું,  આલેખન કરવું
  • pull - ખેંચવું, તાણવું,  છાપકામમાં દાબવું, ચાંપવું, છાપવું
  • trail - સગડ,  પગેરું,  નિશાન,  લિસોટો,  પગડંડી
  • lug - જોરથી ખેંચવું,  ઘસડવું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words