Gujarati Meaning of 'distribute'

No direct Gujarati meaning for the English word 'distribute' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • deal - હિસ્સા તરીકે ફાળવવું,  વહેંચણી કરવી,  વેપાર કરવો,  ધંધાકીય વ્યવહાર રાખવો
  • spread - પ્રસાર,  ફેલાવો
  • share - અંશ,  ભાગ,  સહભાગિતા,  શેર,  હિસ્સો
  • allot - આપવું,  ફાળવવું
  • classify - વર્ગ પાડવા,  વર્ગીકરણ કરવું,  વિભાગ કે જાતવાર ગોઠવવું,  યોજનાબદ્ધ કરવું,  પ્રતવારી કરવી
  • give out - ખૂટી જવો,  વપરાઈ જવું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words