Gujarati Meaning of 'cove'

No direct Gujarati meaning for the English word 'cove' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • find - ખોળતાં ખોળતાં,  શોધી કાઢવું,  જોવું,  જાણવું અનુભવવું,  શીખવું,  મળવું,  ભેળું થવું
  • sheet - ફલક,  કાગળનો તાવ,  કાગળ,  પાનું,  પત્ર
  • roof - મકાનનું છાપરું,  વાહન કે ગાડીનું છાપરું,  વાહન કે ગાડીનું ઉપરનો ભાગ,  છાપરું કરવું
  • hide - ખાલ,  પશુનું ચામડું,  ચામડું છુપાવાની જગ્યા
  • bare - નવસ્ત્રું,  ઉઘાડું,  ઉજ્જડ,  સાદું,  વિશેષ નહિં,  ખુલ્લું મૂકેલું
  • hidden - છુપાવું,  છુપાવવું,  સંતાવું,  સંતાડવું,  હકીકત ગુપ્ત રાખવી,  છૂપવું
  • blanket - ધાબળો,  કામળો,  બનૂસ
  • screen - પડદો,  આડ,  ચાળણી,  આવરણ,  રક્ષાવરણ
  • Bay - ઉપસાગર,  ખાડી,  ખાઈ - માર્ગ,  અટારી,  ઝરૂખો,  કૂતરાઓની ભસાભસ,  ઘેરા બદામી રંગનો અશ્વ
  • protection - રક્ષણ

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words