Gujarati Meaning of 'course'

No direct Gujarati meaning for the English word 'course' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • way - રસ્તો,  માર્ગ,  પથ,  કામ કરવાની રીત,  કામ કરવાની પદ્ધતિ
  • run - દોડતા જવું,  ઝડપથી જવું,  વહેવું,  નિયમિતપણે જવું,  નિયમિતપણે દોડવું,  નાસી જવું,  હરીફાઈની શરતમાં ભાગ લેવો
  • road - રસ્તો,  માર્ગ,  અમુક જગ્યાએ જવાનો માર્ગ,  વહાણો લાંગરવાની જગ્યા,  ઓરવો
  • talk - વાર્તાલાપ,  વાતચીત
  • direction - નિયમન,  નિયંત્રણ,  સંચાલન,  માર્ગદર્શન,  દેખરેખ
  • path - ખેતર, સીમ, જંગલ ઈ. ની કેડી પગદંડી,  કોઈ વ્યક્તિ કે વસ્તુની ગતિરેખા
  • process - પ્રક્રિયા,  કાર્યવાહી,  કાર્યપદ્ધતિ,  મુકદ્દમો,  દાવો
  • stream - પ્રવાહ,  વહેણ,  ઝરણું,  વહેળો,  નદી
  • track - પગદંડી,  કેડી,  ચીલો,  માર્ગ,  પગલાં
  • conversation - વાતચીત,  સંભાષણ,  વાર્તાલાપ

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words