Gujarati Meaning of 'count'

Meaning of 'count'

 • સૂતર વગેરેનો આંક
 • ગણતરી
 • સંખ્યા

Related Phrases

 • Count less 1. અગણિત    2. અસંખ્ય
 • Physical count 1. વસ્તુવાર ગણતરી    2. પ્રત્યક્ષ ગણતરી
 • Count on 1. ના ઉપર મદાર રાખવો    2. નિશ્ચિત રૂપે માનવું
 • Bacterial count જીવાણુ ગણનાંક
 • Take no count of ને લેખામાં ન લેવું
 • Count up 1. ના ઉપર મદાર રાખવો    2. નિશ્ચિત રૂપે માનવું
 • Mis-count ખોટી ગણતરી કરવી
 • Keep count સંખ્યાની ગણતરી રાખવી
 • Re-count 1. ફરી ગણવું તે    2. ફરી ગણવું તે

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words