Gujarati Meaning of 'consider'

No direct Gujarati meaning for the English word 'consider' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • think - વિચારવું,  વિચાર કરવો,  વિચાર આવવો,  -ને લાગવું,  -ની કલ્પના કરવી,  મનન કરવું
  • important - મહત્વનું,  અગત્યનું,  મહત્વપૂર્ણ
  • attention - એકાગ્રતા,  સાવધાની,  જાણ,  ખબર,  માવજત,  આદર-સત્કાર,  લક્ષ
  • count - સૂતર વગેરેનો આંક,  ગણતરી,  સંખ્યા
  • view - દૃશ્ય,  દેખાવ,  દૃષ્ટિ,  નજર
  • respect - આદર,  માન,  માન,  રામરામ,  ધ્યાન,  લક્ષ,  સંબંધ
  • review - સમીક્ષા,  આલોચના,  સમાલોચના,  પુનર્વિલોકન,  પુનરવલોકન
  • deem - માનવું,  અભિપ્રાય બાંધવો,  માન્યતા હોવી,  ગણવું,  ધારવું
  • account - હિસાબ,  વૃતાંત,  ખાતું,  અહેવાલ
  • reckon - ગણતરી કરવી,  ગણવું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words