Gujarati Meaning of 'coarse'

Meaning of 'coarse'

  • સર્વસાધારણ
  • સામાન્ય
  • સામાન્ય કે ઊતરતી કોટિનું
  • બરછટ
  • નાજુકાઈ વિનાનું
  • અશિષ્ટ

Related Phrases

  • Coarse grained 1. સંસ્કારહીન    2. લાગણીમાં બૂઠું
  • Coarse grain 1. બરછટ અનાજ    2. જાડું અનાજ
  • Coarse sand જાડી રેતી

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words