Gujarati Meaning of 'classify'

Meaning of 'classify'

  • વર્ગ પાડવા
  • વર્ગીકરણ કરવું
  • વિભાગ કે જાતવાર ગોઠવવું
  • યોજનાબદ્ધ કરવું
  • પ્રતવારી કરવી

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words