Gujarati Meaning of 'category'

No direct Gujarati meaning for the English word 'category' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • class - વિશિષ્ટ સામાજિક વર્ગ કે વિભાગ,  શાળા ઇ.નો વર્ગ,  વિદ્યાર્થી સમૂહ,  વિશિષ્ટ ગુણધર્મ ધરાવતો સમુદાય,  ગુણવત્તા પ્રમાણેનો વર્ગ કે શ્રેણી,  પ્રકારવાર ગોઠવવું
  • sort - વર્ગ,  જાત,  પ્રકાર,  જુદું પાડવું,  વર્ગીકરણ કરવું
  • rank - પાયરી,  શ્રેણી,  દરજ્જો,  પદ,  હોદ્દો

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words