Gujarati Meaning of 'cast'

No direct Gujarati meaning for the English word 'cast' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • radio - રેડિયો
  • cloud - વાદળું,  નભ,  ધૂણની ડમરી કે ધુમાડાનો ગોટો,  ગતિમાન સમૂહ,  અંધકારમય વિષાદમય બાબત કે વસ્તુ,  શોકાતુર કે ઉદાસ કરવું
  • throw - ફેંકવું,  નાખવું,  ઉડાડવું,  જોરથી ફેંકવું,  ભોંયભેગું કરવું,  અસ્વસ્થ કરી મૂકવું,  ટપ્પો
  • pitch - ડામર કોલટાર,  ડામર ચોપડવો કે લગાડવો
  • tower - મિનારો,,  શિખર,  ટાવર,  બુરજ,  ઊંચું મકાન,  બુરજવાળો કિલ્લો,  ઊંચે સુધી પહોંચવું
  • pour - અતૂટ ધારે રેડવું કે પડવું,  અતૂટ પ્રવાહે વહેવું,  વરસાદનું મુશળધારે વરસવું
  • fort - દુર્ગ,  ગઢ
  • palace - રાજમહેલ,  બિશપનો આવાસ,  ભવ્ય મકાન
  • prediction - આગાહી,  ભવિષ્યકથન,  ભવિષ્યવાણી
  • shed - ખેરવવું,  ખરવું,  ઝરવું,  ટપકવું,  લોહી વહેવડાવવું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words