Gujarati Meaning of 'cadency'

No direct Gujarati meaning for the English word 'cadency' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • rhythm - લય,  તાલમેલ,  ઝમક
  • cadence - સ્વરાવરોહ લય,  સૂરનો તાલ કે લય(બદ્ધતા),  સ્વરપાત,  ઘાડાની રવાલ ચાલ,  સ્વરની ચડઊતર,  સ્વરના આરોહ-અવરોહ
  • lilt - ચપળતાપૂર્વક કામ કરવું
  • cadenza - એક વાદ્ય કે ગાયક માટે સંગીતરચના

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words