Gujarati Meaning of 'cadence'

Meaning of 'cadence'

  • સ્વરાવરોહ લય
  • સૂરનો તાલ કે લય(બદ્ધતા)
  • સ્વરપાત
  • ઘાડાની રવાલ ચાલ
  • સ્વરની ચડઊતર
  • સ્વરના આરોહ-અવરોહ

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words