Gujarati Meaning of 'broad'

Meaning of 'broad'

 • પહોળું
 • ચોડું
 • વિસ્તૃત
 • વિશાળ
 • સર્વગ્રાહી
 • વ્યાપક
 • સંપૂર્ણ અને પરિપૂર્ણ

Related Phrases

 • Broad gauge 1. મોટીલાઈન    2. પહોળા અંતરના રેલવેના પાટા
 • Broad outline 1. સામાન્ય રૂપરેખા    2. વ્યાપક રૂપરેખા
 • Broad sheet એક બાજુ છાપેલ મોટો કાગળ
 • Broad sword પહોળી તલવાર
 • Of broad shouders 1. સશક્ત    2. સામર્થ્યવાળું
 • Broad ways પહોળાઈની બાજુની દિશામાં
 • Broad side 1. વહાણનું પડખું    2. એક બાજુ ઉપરની બધી તોપો
 • Broad classification 1. સામાન્ય વર્ગીકરણ    2. વ્યાપક વર્ગીકરણ
 • Broad minded 1. વિશાળ દૃષ્ટિવાળું    2. સખી દિલનું
 • Broad-based 1. વિસ્તૃત    2. વ્યાપક

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words