Gujarati Meaning of 'bid'

No direct Gujarati meaning for the English word 'bid' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • left - ડાબી બાજુનું
  • order - હુકમ,  આદેશ,  આજ્ઞા,  અનુક્રમ,  શ્રેણી
  • try - અદાલતી કાર્યવાહી કરવી,  સુનાવણી કરવી,  પ્રયત્ન કરવો,  પ્રયાસ કરવો,  અજમાવવું
  • stay - રોકવું તે,  રોક,  રોધન,  મનાઈ,  મોફૂકી
  • wait - કામ કરવાનું મુલતવી રાખવું,  ઊભા રહેવું,  થોભવું,  બનવાની રાહ જોવી,  પ્રતીક્ષા કરવી,  પીરસવું,  રાહ જોવી
  • bar - આડ,  બાધ,  રૂકાવટ,  પ્રતિબંધ,  નડતર,  વાતાવરણનું દબાણમાપવાનો એકમ
  • remain - બાકી રહેવું,  સિલક રહેવું,  એ ને એ જ સ્થિતિમાં અથવા જગ્યાએ રહેવું,  ટકી રહેવું,  પાછળ પડી જવું,  ચાલુ રહેવું
  • sick - ઊબકા ખાતું હોય તેવું,  માંદું,  અસ્વસ્થ,  ખિન્ન,  દિલગીર,  સંતપ્ત,  નારાજ
  • offer - અર્પણ કરવું,  ધરાવવું,  ચઢાવવું,  સામે ધરવું,  રજૂ કરવું
  • mad - ગાંડું,  ઘેલું,  પાગલ,  કમ અક્કલ

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words