Gujarati Meaning of 'believe'

Meaning of 'believe'

  • વિશ્વાસ હોવું
  • શ્રદ્ધા હોવી
  • સ્વીકારવું
  • માનવું

Related Phrases

  • Believe in 1. માં વિશ્વાસ રાખવો    2. ઉચ્ચ ભાવ
  • Reason to believe માનવાને કારણ
  • Make-believe 1. મનામનામણું    2. મિથ્યા પ્રત્યય    3. આભાસી પ્રત્યય

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words