Gujarati Meaning of 'arse'

No direct Gujarati meaning for the English word 'arse' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • behind - પાછળની બાજુએ,  પાછલી બાજુ,  વિકાસમાં પછાત
  • common - મઝિયારું,  સહિયારું,  સર્વગત,  અસંસ્કારી,  સર્વસામાન્ય,  ઉપયોગનું
  • thin - પાતળું,  બારીક,  કૃશ,  પુષ્ટ કે જાડુ નહિ એવું,  ઝીણું,  સૂક્ષ્મ,  વજૂદ વિનાનું
  • rough - કાચું,  કામચલાઉ,  કામચલાઉ નિયમ,  જોડો નિયમ,  તોફાની દરિયો
  • repeat - ફરી બોલવું,  ફરી કરવું,  બોલી જવું,  નાટકની તાલીમ કરવી,  રજૂ કરવું,  ફરી ભજવવું,  ફરી રજૂ કરેલો રેડિયો કાર્યક્રમ
  • rude - પ્રાથમિક અવસ્થાનું,  સાદું,  નૈસર્ગિક સ્વરૂપનું,  અસંસ્કારી,  અશિક્ષિત,  અણઘડ,  બરછટ
  • scarce - દુર્લભ,  દુષ્પ્રાપ્ય
  • discourteous - તોછડું,  ઉદ્ધત,  અસભ્ય,  અવિવેકી
  • impolite - અવિનયી,  અવિવેકી,  ઉદ્દંડ,  ઉદ્ધત,  અસભ્ય
  • uncivil - અવિનીત,  અસભ્ય,  ગમાર

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words