Gujarati Meaning of 'age'

Meaning of 'age'

 • ઉંમર
 • વય
 • આયુષ્ય
 • આવરદા
 • અવસ્થા
 • યુગ
 • પ્રૌઢતા, પેઢી

Related Phrases

 • Cooper age 1. પીપડાં બનાવવાનું કામ    2. પીપડાં બનાવવાનું કારખાનું    3. પીપડાં બનાવવાની મજૂરી
 • Modern age 1. અર્વાચીન યુગ    2. નવી ઢબનું
 • Full age પુખ્ત વય
 • Age-limit વય મર્યાદા
 • Cork age બાટલી ખોલવાનું મહેનતાણું
 • Non-age સગીરવય
 • Under-age સગીર
 • Common age 1. મઝિયારો હક    2. અધિકાર    3. સહિયારી માલિકીની જમીન
 • Age of maximum criminality અધિકતમ અપરાધમયતાની વય
 • Lawful age 1. કાયદેસર વય    2. કાયદામાન્ય વય

Synonyms


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words