Gujarati Meaning of 'admit'

No direct Gujarati meaning for the English word 'admit' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • own - પોતાનું,  પોતાની માલિકીનું,  નિજી,  અંગત,  પોતાનું ગણવું
  • recognize - ઓળખવું,  ઓળખી કાઢવું,  કશાકની કાયદેસરતા,  ગુણવત્તા,  દાવો,  ખરાપણું,  માન્ય કરવું
  • allow - પરવાનગી આપવી,  મંજૂરી આપવી,  કબૂલ કે માન્ય રાખવું,  દાખલ કરવું,  છૂટ મૂકવી
  • receive - સ્વીકારવું,  લેવું,  પોતાના હાથમાં કે કબજામાં લેવું,  પ્રાપ્ત કરવું,  મેળવવું,  સાંભળવા કે વિચાર કરવા તૈયાર થવું,  વજન
  • accept - સ્વીકારવું,  અપનાવવું,  માન્ય કરવું,  કબૂલ કરવું
  • acknowledge - પહોંચ આપવી,  પાવતી આપવી,  સ્વીકૃતિ જણાવવી,  કબૂલવું,  સ્વીકારવું
  • entrance - પ્રવેશ,  પ્રવેશમાર્ગ,  પ્રવેશદ્વાર
  • grant - અનુદાન
  • permit - પરમિટ,  પરવાનગીપત્ર

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words