Gujarati Meaning of 'administer'

No direct Gujarati meaning for the English word 'administer' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • rule - નિયમ,  વ્યવસ્થા,  શાસન,  લીટી,  રેખક આંકણી
  • direct - સીધું,  પ્રત્યક્ષ હુકમ કરવો,  નિદેશ કરવો,  માર્ગદર્શન આપવું,  માર્ગ દેખાડવો
  • manage - વ્યવસ્થા કરવી,  ગોઠવણ કરવી,  પ્રબંધ કરવો,  બંદોબસ્ત કરવો,  વહીવટ કરવો
  • conduct - વર્તણૂક,  ચારિત્ર્ય,  ચાલચલગત,  વર્તન,  વ્યવસ્થા

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words