Gujarati Meaning of 'address'

No direct Gujarati meaning for the English word 'address' has been found. Check out the following synonyms for the same word which are very close in meaning.
  • direct - સીધું,  પ્રત્યક્ષ હુકમ કરવો,  નિદેશ કરવો,  માર્ગદર્શન આપવું,  માર્ગ દેખાડવો
  • accost - અપરિચિત સાથે બોલવાની પહેલ કરવી,  પાસે જઈ પહોંચવું,  આજજી કરવી
  • speech - ભાષણ,  વ્યાખ્યાન,  પ્રવચન,  વાણી,  ભાષા
  • harangue - લોકમેદનીમાં કરેલું,  આડંબરી અને જડવાતોડ શબ્દોવાળું ભાષણ,  માથાઝીક,  લાંબું-લાંબું,  આવેશમઈ,  ઠપકામાટેનું સંબોધન
  • consignee - માલ લેનાર,  જેને માલ મોકલાયો હોય તે,  જેને માલ રવાના કરાયો હોય તે

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words