Gujarati Meaning of 'Working knowledge'

Meaning of 'Working knowledge'

  • વ્યવહાર પૂરતું જ્ઞાન
  • ખપજોગું જ્ઞાન
  • ખપ પૂરતી જાણકારી


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words