Gujarati Meaning of 'White-bread'

No direct Gujarati meaning for the English word 'White-bread' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'White-bread'
  • Bread labour 1. જાતમહેનત    2. ઉત્પાદકશ્રમ
  • Bread basket 1. પેટ    2. જઠર
  • Dry bread 1. લૂખી રોટી    2. સૂકવવું    3. સુકાવું
  • Bread winner 1. વ્યવસાય    2. કળા    3. કુટુંબનું ભરણપોષણ કરનાર વ્યક્તિ
  • Brown bread થૂલા સાથેના લોટની રોટલી
  • Bread daily નિર્વાહનું સાધન
  • White-bread મેંદાની સફેદ રોટી
  • Daily bread રોજી

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words