Gujarati Meaning of 'Vacation strike'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Vacation strike' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Vacation strike'
  • Vacation strike 1. લાંબી રજાની હડતાલ    2. વેકેશન હડતાલ
  • Vacation judge 1. લાંબી રજા ન્યાયાધીશ    2. વેકેશન ન્યાયાધીશ    3. દીર્ઘાવકાશ ન્યાયાધીશ
  • Vacation pay લાંબી રજાનો પગાર
  • Vacation with pay 1. પગારી લાંબી રજા    2. પગાર સાથેની લાંબી રજા
  • Vacation department 1. લાંબી રજા ખાતું    2. દીર્ઘાવકાશ ખાતું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words