Gujarati Meaning of 'Turn-over'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Turn-over' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Turn-over'
 • Cost a glamour over ભૂરકી છાંટવી
 • Half-seas-over અર્ધો પીધેલો
 • Handling over charge હવાલા - સોંપણી
 • Over-nice ચાપચીપિયું
 • Excess over grant અનુદાન કરતાં વધુ ખર્ચ
 • Hold over 1. સ્થગિત કરવું    2. રોકવું
 • Turn-over 1. ઉપરથી પડવું    2. વસ્તુનું સંચાલન કોઇને સોંપવું    3. -એંજિનને ગોળ ગોળ ફેરવવું
 • Spill over liability બાકી ખેંચાતી જવાબદારી
 • Over one's head પોતાની માનસિક ક્ષેત્રમર્યાદા બહાનનું
 • Tide over મુશ્કેલી, વગેરેની બાબતમાં પાર કરવું
 • Turn-round વિરામ સમય
 • Turn-table ગોળ ગોળ ફરતો વર્તુળાકાર પ્લેટફોર્મ કે (મંચ)
 • Turn-pike 1. ટોલનાકા આગળનો વાહનો રોકવાનો આગળો કે દરવાજો    2. આવા આગળાવાળો રસ્તો
 • Turn-down 1. વાળવું    2. વાળીને ગડી કરવી    3. મોઢું ઊંધું કરીને મૂકવું
 • Turn-over 1. ઉપરથી પડવું    2. વસ્તુનું સંચાલન કોઇને સોંપવું    3. -એંજિનને ગોળ ગોળ ફેરવવું
 • To turn the table 1. પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ બદલી નાંખવી    2. સંબંધો બદલી નાખવા
 • Turn person's head 1. ને અહંકાર થવો    2. ના મુખી કે નેતા બનવું    3. નું મુખ્ય સ્થાન લેવું
 • Turn-against 1. -નો દુશ્મન બનવું    2. -નો વિરોધી બનવું
 • Turn-out 1. ઊપજ    2. ઉત્પાદન
 • Turn the corner જોખમી તબક્કામાંથી સહીસલામત પાર ઊતરવું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words