Gujarati Meaning of 'Touch-up'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Touch-up' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Touch-up'
 • Industrial set-up ઔદ્યોગિક માળખું
 • Conjure up પ્રત્યક્ષ માનસિક ચિત્ર ખડું કરવું
 • Add up 1. સરવાળો કરવો    2. સરવાળો થવો    3. ભેગું કરવું
 • To sum up 1. સંક્ષેપમાં    2. ટૂંકમાં
 • Break-up value ભંગાર કિંમત
 • Up to the hilt સંપૂર્ણપણે
 • Hit up on 1. શોધી કાઢવું    2. યોજવું
 • Think-up મગજમાં ઉભું કરવું
 • Touch-up 1. સુધારવું    2. છેલ્લો હાથ દેવો    3. અંતિમ રૂપ આપતું
 • Follow-up study અનુવર્તી અભ્યાસ
 • Touch-up 1. સુધારવું    2. છેલ્લો હાથ દેવો    3. અંતિમ રૂપ આપતું
 • Touch-stone 1. માપદંડ    2. કસોટી    3. સોનાની કસોટી (નો પથ્થર)
 • Touch-down 1. (વિમાન અંગે) નીચે જમીન પર ઊતરવું    2. ગોલની પાછળ દડો જમીન પર પાડવો    3. ફુટબૉલ સાથે જમીનને અડવું
 • In touch 1. સંપર્કમાં રહેવું    2. પરિસ્થિતિથી માહિતગાર રહેવું
 • Out of touch 1. સંપર્ક તૂટી જવો    2. સંબંધ તોડવો    3. પરિસ્થિતિથી બિન-માહિતગાર હોવું
 • Touch-and-go 1. ઝડપી હલનચલન    2. નાજુક પરિસ્થિતિ
 • Touch-typing અક્ષરોની ચાવીઓ જોયા વિના ટાઇપ કરવું તે
 • Touch-off 1. જામગરી ચાંપીને ઉડાવી દેવું    2. એકદમ શરૂ કરવું
 • Touch typewriting સ્પર્શ-ટાઈપકામ
 • Touch-on 1. -નો ટૂંકમાં અથવા સહેજે ઉલ્લેખ કરવો    2. -ના છેડા પર આવેલું હોવું    3. -ની અણી પર હોવું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words