Gujarati Meaning of 'To draw the lots'

No direct Gujarati meaning for the English word 'To draw the lots' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'To draw the lots'
  • Draw on -ના ઉપર આધાર રાખવો
  • Draw oneself up 1. બને તેટલું ઊંચું થવું    2. બને તેટલું અક્કડ થવું
  • Draw up 1. લખી લેવું    2. અમુક સ્થિતિમાં ગોઠવવું    3. તાણ
  • Draw curtain over ઢાંકપિછોડો કરવો
  • To draw the lots ચિઠ્ઠીઓ ઉપાડી નિર્ણય કરવો
  • Draw in 1. ઘટવું    2. ટૂંકું થવું
  • Draw out 1. વગર કારણે લંબાવું    2. નિ:સંકોચપણે વાતચીત કરવું    3. દિવસોનું વધવું
  • Draw the long bow અતિશયોક્તિ કરવી
  • Draw a blank નિષ્ફળ જવું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words