Gujarati Meaning of 'Tied-in cost system'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Tied-in cost system' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Tied-in cost system'
  • Parliamentary system 1. સંસદીય પદ્ધતિ    2. સંસદ પદ્ધતિ
  • Tender system નિવિદા પદ્ધતિ
  • Combined system of coding સંજ્ઞા આપવાની સંયુક્ત પદ્ધતિ
  • Marking system 1. મતદાનમાં નિશાની કરવાની રીત    2. ગુણાંકન પદ્ધતિ    3. મારકો લગાડવાની રીત
  • Drainage system 1. પાણી-નિકાલ વ્યવસ્થા    2. ગટર-વ્યવસ્થા
  • Joint family system સંયુકત કુંટુંબ પ્રથા
  • Single tax system એકમુખી કર પદ્ધતિ
  • Elective system 1. વૈકલ્પિક વિષય પદ્ધતિ    2. ઐચ્છિક વિષય પદ્ધતિ
  • System work 1. પદ્ધતિસર કામગીરી    2. ક્રમબદ્ધ કામગીરી
  • Tied-in cost system સંકલિત પડતર પદ્ધતિ

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words