Gujarati Meaning of 'Take charge of'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Take charge of' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Take charge of'
  • Take it ill માઠું લગાડવું
  • Give & take 1. લેણદેણ    2. વિચારવિનિમય
  • Take charge હવાલો સંભાળવો
  • Take off stage 1. પ્રસ્થાન તબક્કો    2. પ્રારંભ તબક્કો
  • Take the bun જીતી લેવું
  • Take home pay ચોખ્ખો પગાર
  • Take-away 1. દૂર કરવું    2. બાદ કરવું
  • Take charge of નો હવાલો લેવો
  • To take to task 1. ઠપકો દેવો    2. દબડાવવું    3. ઝાટકણી કાઢવી
  • Take to drink 1. દારૂડિયા થવું    2. વધુ પડતો દારૂ પીવાના એદી થવું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words