Gujarati Meaning of 'Stop clock'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Stop clock' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Stop clock'
  • Biological clock સજીવ પ્રાણીઓની નિયમિત ક્રિયાઓનું નિયંત્રણ કરનારી કુદરતી પધ્ધતિ
  • Clock wise 1. ઘડિયાળના કાંટાની જેમ ડાબેથી જમણે જનારું    2. દક્ષિણવર્તી    3. સવ્ય
  • Grandfather clock લાકડાના લાંબા ખોખામાં ગોઠવેલી ભીંત-ઘડિયાળ
  • Alarm clock 1. એલારામ ઘડિયાળ    2. પ્રબોધન - ઘડી
  • Round the clock 1. રાત દિવસ    2. ચોવીસે કલાક    3. લગાતાર
  • Clock in or out આગમન કે પ્રયાણની નોંધનું સ્વયંચાલિત સમયનોંધક યંત્ર
  • Like clock work 1. નિયમિતપણું    2. આપોઆપ    3. યંત્ર જેવું
  • Sand clock 1. રેત-ઘડિયાળ    2. રેત ઘટિકા યંત્ર
  • Stop clock 1. વિરામ ઘડિયાણ    2. અટક ઘડી
  • Clock work 1. ઘડિયાળની રચના પર આધારિત અન્ય યંત્રરચના    2. યાંત્રિક    3. ચોક્કર

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words