Gujarati Meaning of 'Side-stroke'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Side-stroke' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Side-stroke'
 • Side by side 1. લગોલગ    2. પાસપાસે
 • Country side ગ્રામીણ પ્રદેશ કે તેના વતનીઓ
 • Dead side નિષ્ક્રિય પ્રાશ્ર્વ-બાજુ
 • Water-side દરિયો, સરોવર કે નદીનો કિનારો
 • Rival side 1. હરીફ પક્ષ    2. વિરોધી પક્ષ    3. પ્રતિસ્પર્ધી પક્ષ
 • Off-side દૂરની બાજુ
 • Credit side જમા પાસું
 • Top-side 1. ગોળાની બહારની - ઉપરની બાજુ    2. વહાણની પાણીની રેષાની ઉપરની બાજુ
 • Side-stroke 1. એક પડખે ફરીને કરેલો ઘા    2. પાણીમાં પડખાભર થઈને તરવાની એક યુક્તિ
 • Right-side જમણી બાજુ
 • Two-stroke 1. એક ઉપરનો ને બીજો નીચેનો એવા પિસ્ટન (નળાકાર ડટ્ટા)ના બે આઘાતથી પૂરા થતા પાવર સાઇકલવાળું    2. બે આંચલવાળું
 • Stroke of pen કલમનો ગોદો
 • Stroke of genius મૌલિક સૂઝ
 • Side-stroke 1. એક પડખે ફરીને કરેલો ઘા    2. પાણીમાં પડખાભર થઈને તરવાની એક યુક્તિ
 • Stroke of business નફાનો વેપાર
 • Heat-stroke લૂ લાગવાથી થતી પીડા

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words