Gujarati Meaning of 'Rubber-neck'

Meaning of 'Rubber-neck'

  • લાંબી ડોક કરીને બીજાની વાત સાંભળનાર કે ચેષ્ટા જોનાર વ્યક્તિ
  • બીજાના કામમાં અપરસ લેનાર વ્યક્તિ


English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words