Gujarati Meaning of 'Rival side'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Rival side' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Rival side'
 • Side by side 1. લગોલગ    2. પાસપાસે
 • Country side ગ્રામીણ પ્રદેશ કે તેના વતનીઓ
 • Dead side નિષ્ક્રિય પ્રાશ્ર્વ-બાજુ
 • Water-side દરિયો, સરોવર કે નદીનો કિનારો
 • Rival side 1. હરીફ પક્ષ    2. વિરોધી પક્ષ    3. પ્રતિસ્પર્ધી પક્ષ
 • Off-side દૂરની બાજુ
 • Credit side જમા પાસું
 • Top-side 1. ગોળાની બહારની - ઉપરની બાજુ    2. વહાણની પાણીની રેષાની ઉપરની બાજુ
 • Side-stroke 1. એક પડખે ફરીને કરેલો ઘા    2. પાણીમાં પડખાભર થઈને તરવાની એક યુક્તિ
 • Right-side જમણી બાજુ
 • Rival claim 1. પરસ્પર વિરોધી દાવો    2. વિરોધી દાવો
 • Rival side 1. હરીફ પક્ષ    2. વિરોધી પક્ષ    3. પ્રતિસ્પર્ધી પક્ષ

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words