Gujarati Meaning of 'Right to live'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Right to live' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Right to live'
  • Live birth rate 1. સજીવ જન્મ-પ્રમાણ    2. સજીવ જન્મદર
  • Live assets વેચાઉ-અસ્ક્યામત
  • Live coal સળગતો અંગારો
  • Live hedge 1. થોરની વાડ    2. લીલી વાડ
  • Live wire 1. અત્યંત સજગ    2. ચતુર વ્યક્તિ
  • Live storage water રોજના ઉપયોગનો જલસંગ્રહ
  • Live register 1. ચાલુ રજિસ્ટર    2. પત્રક    3. ખાલી જગ્યા રજિસ્ટર
  • Live fence 1. લીલી વાડ    2. થોરની વાડ
  • Right to live 1. જીવવાનો અધિકાર    2. જીવવાનો હક
  • Live in a glass-house આક્રમણ કે પ્રત્યાક્રમણ માટે અનુકૂળ થવું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words