Gujarati Meaning of 'Rank-and-file'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Rank-and-file' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Rank-and-file'
 • File cover ફાઈલ કવર
 • File category ફાઈલ શ્રેણી
 • Master file મુખ્ય ફાઈલ
 • Tickler file system ટિકલર ફાઇલ પદ્ધતિ
 • File bureau 1. ફાઈલ બ્યૂરો    2. ફાઈલ કાર્યાલય
 • Confidential file 1. ખાનગી ફાઇલ    2. ગોપનીય ફાઇલ
 • Rank-and-file 1. સામાન્ય સૈનિક    2. સામાન્ય માણસ    3. સાધારણ માણસ
 • File class ફાઈલ વર્ગ
 • Clip file ક્લિપ ફાઈલ
 • File register ફાઈલ રજિસ્ટર
 • Cab-rank 1. ભાડાની ગાડીઓનો અડ્ડો    2. ટૅક્સીઓનો અડ્ડો કે થોભવાની જગ્યા
 • Subordinate in rank 1. દરજ્જાની દૃષ્ટિએ તાબાનું    2. તાબાના દરજ્જાનું    3. તાબાના હોદ્દાનું
 • Superior in rank 1. પદની દૃષ્ટિએ ઉચ્ચ    2. પદની દૃષ્ટિએ ચઢિયાતું
 • Seniority of rank 1. પદની પ્રવરતા    2. હોદ્દાની પ્રવરતા
 • Inferior in rank નાનો ખાતેદાર
 • Rank-and-file 1. સામાન્ય સૈનિક    2. સામાન્ય માણસ    3. સાધારણ માણસ
 • Equivalent rank 1. સમાન પાયરી    2. સમાન દરજ્જો
 • Rank and file 1. સામાન્ય માણસ    2. જનસાધારણ    3. સામાન્ય સૈનિક
 • Cabinet rank મંત્રીમંડળ-દરજ્જો
 • A man of rank કુલીન વર્ગનો મનુષ્ય

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words