Gujarati Meaning of 'Prize fight'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Prize fight' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Prize fight'
  • Prize fight નાણાંના ઈનામવાળો મુક્કાબાજીનો જાહેર તમાસો
  • Guerilla fight 1. ગેરીલા    2. છાપામાર લડાઈ    3. ગેરીલાયુદ્ધ
  • Free fight હાજર હોય તે બધા સામેલ થઈ જાય તેવી છૂટા હાથની મારામારી
  • Bull fight સવારો સાથે આખલાની સાઠમારી
  • Glove-fight મુક્કાબાજીની સ્પર્ધા
  • Prize fight નાણાંના ઈનામવાળો મુક્કાબાજીનો જાહેર તમાસો
  • Prize scheme ઈનામી યોજના
  • Booby prize 1. સ્પર્ધામાં છેલ્લા નંબરનો ઇનામ    2. સૌથી ખરાબ વ્યક્તિનું ઇનામ
  • Consolation prize આશ્વાસન ઈનામ
  • Prize bond ઈનામી બોન્ડ

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words