Gujarati Meaning of 'Polling party'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Polling party' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Polling party'
  • Party in person 1. સ્વયં પક્ષકાર    2. જાતે પક્ષકાર    3. ખુદ પક્ષકાર
  • Charter-party 1. વહાણની ભાડાચિઠ્ઠી    2. વહાણ ભાડે રાખવાનો કરાર    3. નૌભાટક પત્ર
  • Polling party મતદાન સંચાલન ટુકડી
  • Adverse party 1. વિરોધ પક્ષ    2. પ્રતિપક્ષ
  • Ruling party 1. શાસક વર્ગ    2. સત્તારૂઢ પક્ષ    3. શાસક પક્ષ
  • Field audit party 1. ક્ષેત્ર હિસાબ-તપાસણી ટુકડી    2. ક્ષેત્ર હિસાબ-ઓડિટ ટુકડી
  • Party-politics પક્ષીય રાજકારણ
  • Advance party અગ્રિમ ટુકડી
  • Party faction 1. પક્ષ-વિખવાદ    2. પક્ષીય જૂથબંધી
  • Care and maintenance party દેખરેખ અને નભાવ માટેનુંજૂથ

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words