Gujarati Meaning of 'Inferior scale'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Inferior scale' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Inferior scale'
 • Basic scale of pay મૂળ પગાર ધોરણ
 • Small scale industries 1. લઘુ ઉધોગ    2. નાના પાયાના ઉદ્યોગ
 • Large-scale 1. મોટા પાયા પરનું    2. મોટું
 • Inflated scale ફુગાવેલું પગાર - ધોરણ
 • Inferior scale 1. ઊતરતું પગાર - ધોરણ    2. નીચલું પગાર - ધોરણ
 • Small scale production નાના પાયે ઉત્પાદન
 • Scale of fares ભાડાનું ધોરણ
 • Small scale નાના પાયાનું
 • Weighing scale 1. ત્રાજવું    2. કાંટો    3. તુલા
 • Sliding wage scale 1. વધતો-ઘટતો વેતન દર    2. વિસર્પી વેતન-ધોરણ
 • Inferior scale 1. ઊતરતું પગાર - ધોરણ    2. નીચલું પગાર - ધોરણ
 • Inferior in rank નાનો ખાતેદાર
 • Inferior holder 1. નાનો ખાતેદાર    2. ઓછી જમીન ધરાવનાર
 • Inferior service 1. ઊતરતા દરજ્જાની નોકરી    2. નીચલા દરજ્જાની સેવા    3. ઊતરતા દરજ્જાની નોકરી

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words