Gujarati Meaning of 'Grass farm'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Grass farm' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Grass farm'
  • Go to grass 1. નિવૃત્ત થવું    2. કામધંધા વિનાનું થઈ જવું
  • Blue grass બીડ જમીનનું ઘાસ
  • Couch grass 1. લાંબાં મૂળિયાંવાળું ઘાસ    2. દર્ભ
  • Grass farm બીડ
  • Grass land 1. ઘસિયા જમીન    2. ચરાણની જમીન    3. બીડ
  • Grass clerk ઘાસ કારકુન

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words