Gujarati Meaning of 'Fire service'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Fire service' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Fire service'
  • Fire-works આતશબાજી
  • Fire Group Leader બંબા જૂથ નાયક
  • Fire service 1. અગ્નિશમન સેવા    2. આગશમન સેવા
  • Fire warden 1. ફાયર વોર્ડન    2. આગ વોર્ડન
  • Aim fire નિશાન લગાવી ગોળી ચલાવવી
  • Forest fire 1. દાવાનળ    2. દાવાગ્નિ    3. દવ
  • Fire prevention 1. આગ-નિવારણ    2. અગ્નિ-નિવારણ
  • Fire station બંબાખાનું
  • Fire wood 1. બળતણનું લાકડું    2. ઈધણ    3. સરપણ
  • Fire Inspector આગશમન નિરીક્ષક

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words