Gujarati Meaning of 'Eider down'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Eider down' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Eider down'
  • Cut down ને ઝંખવાણું પાડવું
  • Shut down 1. કામબંધી    2. કારખાનું    3. વગેરે બંધ થવું કે કરવું
  • Economic break-down આર્થિક ભંગાણ
  • Break down 1. ખોટકી પડવું    2. ભંગાણ    3. ખોટકો
  • Turn-down 1. વાળવું    2. વાળીને ગડી કરવી    3. મોઢું ઊંધું કરીને મૂકવું
  • Tools down strike ઓજારબંધી હડતાલ
  • Touch-down 1. (વિમાન અંગે) નીચે જમીન પર ઊતરવું    2. ગોલની પાછળ દડો જમીન પર પાડવો    3. ફુટબૉલ સાથે જમીનને અડવું
  • Talk-down 1. વધારે મોટેથી અથવા ઊંચે અવાજે બોલીને ચૂપ કરી દેવું    2. સામેની વ્યક્તિ ઓછી શક્તિશાળી હોય તેમ કહેવું
  • Beat down 1. કચરી નાખવું    2. તોડી પાડવું
  • Eider down 1. ઉત્તર ધ્રુવપ્રદેશના બતકનાં સૂક્ષ્મ સુંવાળાં પીંછાં    2. ઉત્તર ધ્રુવપ્રદેશના બતકનાં પીંછાંની બનાવેલી રજાઈ

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words