Gujarati Meaning of 'Economic break-down'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Economic break-down' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Economic break-down'
 • Cut down ને ઝંખવાણું પાડવું
 • Shut down 1. કામબંધી    2. કારખાનું    3. વગેરે બંધ થવું કે કરવું
 • Economic break-down આર્થિક ભંગાણ
 • Break down 1. ખોટકી પડવું    2. ભંગાણ    3. ખોટકો
 • Turn-down 1. વાળવું    2. વાળીને ગડી કરવી    3. મોઢું ઊંધું કરીને મૂકવું
 • Tools down strike ઓજારબંધી હડતાલ
 • Touch-down 1. (વિમાન અંગે) નીચે જમીન પર ઊતરવું    2. ગોલની પાછળ દડો જમીન પર પાડવો    3. ફુટબૉલ સાથે જમીનને અડવું
 • Talk-down 1. વધારે મોટેથી અથવા ઊંચે અવાજે બોલીને ચૂપ કરી દેવું    2. સામેની વ્યક્તિ ઓછી શક્તિશાળી હોય તેમ કહેવું
 • Beat down 1. કચરી નાખવું    2. તોડી પાડવું
 • Eider down 1. ઉત્તર ધ્રુવપ્રદેશના બતકનાં સૂક્ષ્મ સુંવાળાં પીંછાં    2. ઉત્તર ધ્રુવપ્રદેશના બતકનાં પીંછાંની બનાવેલી રજાઈ
 • Break-up value ભંગાર કિંમત
 • Break into ઘૂસી જવું
 • Economic break-down આર્થિક ભંગાણ
 • Break down 1. ખોટકી પડવું    2. ભંગાણ    3. ખોટકો
 • Break off સંબંધ તોડવો
 • Break-through 1. પારવેધક પગલું    2. અવરોધભેદક પગલું    3. અવરોધભેદન
 • Break the heart આશાભંગ કરવું
 • Break bulk ભાર ઓછો કરવો
 • Break water 1. બંધ    2. મોજાની જોર ઘટાડવા બાંધેલી પાળ
 • Break in તાલીમબદ્ધ કરવું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words