Gujarati Meaning of 'Draw curtain over'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Draw curtain over' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Draw curtain over'
 • Draw on -ના ઉપર આધાર રાખવો
 • Draw oneself up 1. બને તેટલું ઊંચું થવું    2. બને તેટલું અક્કડ થવું
 • Draw up 1. લખી લેવું    2. અમુક સ્થિતિમાં ગોઠવવું    3. તાણ
 • Draw curtain over ઢાંકપિછોડો કરવો
 • To draw the lots ચિઠ્ઠીઓ ઉપાડી નિર્ણય કરવો
 • Draw in 1. ઘટવું    2. ટૂંકું થવું
 • Draw out 1. વગર કારણે લંબાવું    2. નિ:સંકોચપણે વાતચીત કરવું    3. દિવસોનું વધવું
 • Draw the long bow અતિશયોક્તિ કરવી
 • Draw a blank નિષ્ફળ જવું
 • Curtain wall 1. રક્ષક દીવાલ    2. પડદી
 • Curtain raiser મુખ્ય નાટક શરુ કરતાં પહેલાં ભજવાતી નાટિકા
 • Drop curtain વાત પૂરી કરવી
 • Mosquito curtain મચ્છરદાની
 • Draw curtain over ઢાંકપિછોડો કરવો
 • Curtain fire સતત તોપમારો
 • Bamboo curtain સામ્યવાદી ચીનની સંવૃત નીતિના કારણે તેની સરહદ પર બનતો ગણાતો વંશ પટ
 • Bed curtain મચ્છરદાની
 • Curtain lecture 1. શયનખંડમાં પત્નીએ પતિને આપેલો ઠપકો    2. કાન્તાબોધ    3. કાન્તોપદેશ
 • Curtain in 1. ગુપ્ત    2. છાનું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words