Gujarati Meaning of 'Draw a blank'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Draw a blank' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Draw a blank'
  • Draw on -ના ઉપર આધાર રાખવો
  • Draw oneself up 1. બને તેટલું ઊંચું થવું    2. બને તેટલું અક્કડ થવું
  • Draw up 1. લખી લેવું    2. અમુક સ્થિતિમાં ગોઠવવું    3. તાણ
  • Draw curtain over ઢાંકપિછોડો કરવો
  • To draw the lots ચિઠ્ઠીઓ ઉપાડી નિર્ણય કરવો
  • Draw in 1. ઘટવું    2. ટૂંકું થવું
  • Draw out 1. વગર કારણે લંબાવું    2. નિ:સંકોચપણે વાતચીત કરવું    3. દિવસોનું વધવું
  • Draw the long bow અતિશયોક્તિ કરવી
  • Draw a blank નિષ્ફળ જવું

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words