Gujarati Meaning of 'Clock in or out'

No direct Gujarati meaning for the English word 'Clock in or out' has been found. Checkout these phrases that may be related to the word 'Clock in or out'
  • Biological clock સજીવ પ્રાણીઓની નિયમિત ક્રિયાઓનું નિયંત્રણ કરનારી કુદરતી પધ્ધતિ
  • Clock wise 1. ઘડિયાળના કાંટાની જેમ ડાબેથી જમણે જનારું    2. દક્ષિણવર્તી    3. સવ્ય
  • Grandfather clock લાકડાના લાંબા ખોખામાં ગોઠવેલી ભીંત-ઘડિયાળ
  • Alarm clock 1. એલારામ ઘડિયાળ    2. પ્રબોધન - ઘડી
  • Round the clock 1. રાત દિવસ    2. ચોવીસે કલાક    3. લગાતાર
  • Clock in or out આગમન કે પ્રયાણની નોંધનું સ્વયંચાલિત સમયનોંધક યંત્ર
  • Like clock work 1. નિયમિતપણું    2. આપોઆપ    3. યંત્ર જેવું
  • Sand clock 1. રેત-ઘડિયાળ    2. રેત ઘટિકા યંત્ર
  • Stop clock 1. વિરામ ઘડિયાણ    2. અટક ઘડી
  • Clock work 1. ઘડિયાળની રચના પર આધારિત અન્ય યંત્રરચના    2. યાંત્રિક    3. ચોક્કર

English - Gujarati Dictionary Search

Browse English to Gujarati Words